6 april 2020: INFORMATIE tijdelijke aanpassing van de toelatingscode HAVO 4 vanuit 4 VMBO-T/4 MAVO i.v.m. wegvallen van het CE


Informatie voor instroom in 4 havo vanuit 4 vmbo-t/4 mavo                                                                                       

 

De scholen die ressorteren onder de SKVOB e.o. (Markenhage, Mencia de Mendoza Lyceum, Newmancollege, Orion Lyceum, en Onze Lieve Vrouwelyceum), ROC (Graaf Engelbrecht) en Stichting Voor Christelijk Voortgezet Onderwijs West-Brabant (De Nassau) hebben gezamenlijke afspraken gemaakt met betrekking tot de overstap van 4 vmbo-t naar 4 havo. Deze afspraken zijn conform de code die door de VO-raad is vastgesteld en gelden voor alle leerlingen die zich aanmelden (intern en extern).
 

Welke keuzemogelijkheden heb je op de havo-afdeling?

Je kunt op de havo uit vier profielen kiezen. De decanen van de vmbo-t-afdelingen zijn in het bezit van de keuzemogelijkheden op de havo-afdelingen van de genoemde scholen. Om goed aan te sluiten op onderstaande profielen moet je de volgende vakken gekozen hebben op het vmbo-t *. 

havo-profiel

verplicht

aanbevolen

Natuur en Techniek

wiskunde, nask1

nask2

Natuur en Gezondheid

wiskunde, biologie

nask2

Economie en Maatschappij

wiskunde, economie

geschiedenis

Cultuur en Maatschappij

tweede moderne vreemde taal

geschiedenis, wiskunde

 

Hoe moet je je aanmelden?

·         Je moet je tijdens de aanmeldingsavonden voor brugklassers in maart aanmelden met een speciaal aanmeldformulier. Je moet daarop ook je profielkeuze aangeven.
          Let op: als je je later aanmeldt, kom je waarschijnlijk op een wachtlijst **

·         Je mag je maar op één school aanmelden. Mocht achteraf blijken dat er op meerdere scholen aangemeld is dan vervalt de voorlopige plaatsingsgarantie.

·         Je krijgt altijd een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. Elke school is vrij om dit gesprek te houden tijdens of na de aanmelding.

 

Hoe verloopt de procedure van toelating en aan welke eisen moet je voldoen?

Voorlopige toelating: vindt plaats in april. Je wordt voorlopig toegelaten als je voldoet aan de volgende eisen:

·         Het advies van de afleverende school (of afdeling van de eigen school) is positief.
·         Het gemiddelde van de SE-cijfers van de vakken waarin CE gedaan wordt, is op het moment van opvragen 6,8.
·         In de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag, op het moment van opvragen, geen onvoldoende (< 5,5) voorkomen bij de gemiddelde SE-cijfers.

 Definitieve toelating: vindt plaats onmiddellijk na het vaststellen van het examenuitslagen, eerste ronde. Je wordt definitief toegelaten als je voldoet aan de volgende eisen:

·         Je bent geslaagd.
·         Het (niet afgeronde) gemiddelde van het CE en SE is tenminste 6,8.
·         In de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) heb je geen onvoldoende (˂ 5,5).* Uitzondering bij interne doorstroming: als je niet voldoet aan de eis van één van de verplichte vakken, kán de school een uitzondering maken. Als de school dat doet moet je, ter beoordeling van de school, aantonen dat je  over voldoende kennis van dat vak beschikt.

 ** Uitzondering: Bij het Newmancollege en De Nassau kom je altijd op een wachtlijst voor 4 havo ook als je je aanmeldt op de aanmeldingsavond van de brugklassers in maart.