Vrijwillige ouderbijdrage

Het bestuur van het Consortium Bèta Challenge stelt, tegen de achtergrond van de wet- en  regelgeving voor PO en VO, het volgende vast: 

1. Het volgen van het Bèta Challenge Programma is toegankelijk voor alle leerlingen in de GL /  TL opleiding. 

2. Conform de regelgeving streven de bij het Consortium aangesloten onderwijsinstellingen  ernaar het Bèta Challenge Programma aan te bieden zonder daarvoor extra bijdragen aan de  ouders / verzorgers te vragen.  

3. Indien de betreffende instelling genoodzaakt is om een bijdrage te vragen, is deze vrijwillig  en blijft het Bèta Challenge Programma voor alle leerlingen in de TL /GL toegankelijk.

4. Indien ouders / verzorgers van leerlingen in de GL / TL opleiding de bijdragen niet kunnen  betalen, voorziet de onderwijsinstelling in een regeling. Deze regeling kan, afhankelijk van de  situatie, variëren. Te denken valt aan: 

a. een regeling voor een over het schooljaar gespreide betaling; 

b. verwijzing naar de Stichting Leergeld voor financiële ondersteuning 

c. kwijtschelding van de bijdrage  

Verder is iedere individuele overeenkomst met de ouders / verzorgers mogelijk die recht  doet aan de uitgangspunten van de wet- en regelgeving en de eerste drie punten van het  bestuursbeleid.  

5. De onderwijsinstellingen die het Bèta Challenge Programma aanbieden, informeren de  ouders / verzorgers van de leerlingen die de GL / TL volgen over het bovenstaande beleid en  nemen deze op in de schoolgids.  

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 juni 2020 onder voorbehoud van goedkeuring door  de Eerste Kamer.

.