KWaliteit op newman

De kwaliteit van het onderwijs staat volop in de belangstelling. Vaak wordt de kwaliteit gemeten op basis van de harde resultaten van een school. Zeker, de resultaten tellen maar voor ons is kwaliteit een meervoudig begrip. Brede ontwikkeling, de mogelijkheid tot excelleren, samenwerking in netwerken en ketens, zorg voor de kwetsbare leerlingen en de verbinding tussen onderwijs en de samenleving doen er toe. In ‘Vensters voor Verantwoording’ kunt u zien op welke wijze we ook over deze kwaliteitsaspecten verantwoording afleggen.

Tal van activiteiten zorgen ervoor dat onze leerlingen niet alleen leren voor het diploma maar vooral om zich een waardevolle positie te kunnen verwerven in de dynamische samenleving waarin ze opgroeien. Participatie is een sleutelwoord voor het Newmancollege. Door te participeren in binnen- en buitenschoolse activiteiten leert de leerling verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen handelen, rekening te houden met zijn medeleerlingen en ontwikkelt hij zich tot een kritische burger in onze democratische samenleving. Deze maatschappelijke opdracht stellen wij op het Newmancollege centraal.